Bli Medlem!

4S Ledningsnät är en medlemsorganisation för ägare eller offentligt ägda förvaltare av offentliga vatten- och avloppsledningsnät, dvs i huvudsak kommuner i Sverige –en kommunal samarbetsorganisation. 
Kommuner runt om i Sverige har sedan mycket lång tid samarbetat i olika frågor som berör kommuninvånarna, 4S Ledningsnät är ännu ett sådant exempel där kommunerna behöver slå sig samman för att få den nödvändiga tyngd som krävs för att driva samhällsekonomiska frågor av stor vikt.
Gigantiska summor är nerplöjda i kommunernas ledningsnät för vatten och avlopp. Materialkostnaderna är stora, anläggningsarbetena är omfattande och kräver stor och dyrbar maskinpark och arbetet med reparation och nyläggning är synnerligen arbetskraftsintensivt. Årligen investeras för miljardbelopp så det blev snabbt nödvändigt för kommunerna att organisera sig när man i början på 2000-talet kunde konstatera att de nylagda VA-ledningsnäten inte höll måttet utan kunde kräva omfattande och kostsamma reparationer redan efter ett par års utnyttjande. I och med 4 S Ledningsnät finns nu möjligheten att driva ledningsnätsägarens 150-årsperspektiv.

 Eftersom kommunerna var för sig ibland inte har resurser för materialteknik och inte heller tillräcklig kunskap om kravdokumentation för upphandling av material och tjänster, hamnar man ofta i händerna på leverantörerna. Som enskild kommun har man stora svårigheter att över huvud taget kunna påverka marknaden, tillverkare, grossister och entreprenörer. Detta är några av de problem som 4S Ledningsnät vill råda bot på.

 Genom att bli medlem i organisationen kan varje kommun på ett synnerligen kostnadseffektivt sätt få en möjlighet att ta del av de senaste rönen inom området och aktivt bidra till att öka kunskapen om VA-nätets långsiktighet – till gagn för hela Sveriges kommuner och kommuninvånare.

Vad får jag som medlem?

  • Kravdokumentation för upphandling av material och tjänster.
  • Utbildning, 4S tar fram egna utbildningar tillsammans med Svensk Vatten.
  • Rapporter, utredningar och forskning om material och teknik. 4S Ledningsnät initierar och driver forskning och utveckling om aktuella frågor kring problemområdet. Enbart medlemmar får tillgång till informationen.
  • Man får möjlighet att delta praktiskt i arbete genom att delat i arbetsgrupper, referensgrupper och styrgrupper i olika projekt.
  • Exempel på områden som 4S Ledningsnät driver arbete inom är; läggningsanvisningar 4S AMA (upphandling), material (upphandling), utbildning (upphandling), haveri, arbetsmiljö, dricksvattenkvalitet och information (mässor, konferenser mm.)

Kostnad

Kostnaden för att bli medlem varierar utifrån kommunens storlek.
Större medlem med 100 000 brukare eller fler betalar full årsavgift, 100 000 SEK.
Mellanstor medlem med 50 000 – 100 000 brukare betalar 80 000 SEK.
Mindre medlem med upp till 50 000 brukare betalar 40 000 SEK.

Hur gör jag för att bli medlem?

Kontakta 4S Ledningsnäts ordförande:

Johan Wallberg via mail eller telefon:
johan.wallberg @ norrvatten.see
Tel: 08-627 37 47