4S Ledningsnäts årsmötet 23 mars

4S Ledningsnäts årsmötet 23 mars
 
Det fysiska årsmötet kommer inte att genomföras som ett fysiskt möte, på grund av Coronaviruset (COVID-19), utan det blir ett virtuellt möte via Microsoft Teams till vilket samtliga medlemmar kommer att bjudas in till per mail.
Antalet punkter på agendan begränsas till agendan som finns på hemsidan och i kallelsen.
Val av Ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning kommer att genomföras. Valberedningen förbereder detta inför mötet.
Vi planerar istället för ett fysiskt möte i oktober med en agenda som täcker in utelämnade punkter i samband med vår årliga Teknikträff.
Information om datum och plats kommer att meddelas senare.